نقش تحریم‌های آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053120075/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85