هدف دشمن، ایجاد فتنه در درون و بیرون دستگاه قضایی است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120201624/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA