همکاری سازمان ثبت و استانداری خراسان رضوی برای سند دار کردن اراضی حاشیه مشهد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113929/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C