واردات ۱۰ میلیون دز واکسن کرونا؛ اولین اقدام رییس جمهور در شروع دولت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030301564/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9