واکنش سازمان زندان‌ها به انتشار بیانیه‌، مصاحبه‌ و نقل‌قول برخی زندانیان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062314774/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C