واکنش قوه قضاییه به بخشی از اظهارات وکیل سابق اکبر طبری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402371/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C