واکنش کدخدایی درباره داوطلبان نمایندگی مجلس که در اغتشاشات نقش داشتند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050704340/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4