وجدان‌های بیدار جهان اجازه ادامه جنایات رژیم صهیونیستی را نخواهند داد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031107427/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF