وزارت بهداشت مکلف به پذیرش و درمان کودکان کار و زباله‌گرد است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090805379/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA