وزیر دادگستری: اگر می‌خواهیم جامعه را اصلاح کنیم باید از کودک شروع کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043019513/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9