وقت آن است که دیگر از تروریست‌ها، قاتلان و جنایتکاران حمایت نشود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041710868/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF