پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042918904/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1