پلمب دفتر مشاور املاکی که اقدام به عقد قرارداد فاقد اعتبار کرده بود/ مشاور قانون‌شکن بازداشت شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052818017/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87