پیشگیری از جرائم انتخاباتی با آموزش و توجیه کردن، امکانپذیر است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060503074/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA