پیش بینی کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های دعاوی مربوط به اراضی و املاک

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051006422/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9