کارشناسان دادگستری علل خشک شدن درختان چیتگر را بررسی می‌کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031309184/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF