کاهش ۱۶ درصدی سرقت در ۵۰ روز نخست سال جاری /افزایش ۷۰ درصدی کشفیات و دستگیری‌ سارقین

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030704320/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA