کدام بانک‌ها شاکیان محمد رستمی صفا بودند؟

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052918461/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF