کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی نمی‌تواند شغلی را ممنوع کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053019336/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9