کنترل مبادی ورودی و خروجی خوزستان/ راه‌اندازی شعب کشیک قضایی در مرزها

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052516316/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C