کیفرخواست متهمان شبکه سازمان یافته قاچاق دارو صادر شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031308980/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF