گروه هکری سند جعلی پرونده نیکا شاکرمی را دوباره منتشر کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120301936/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF