گسترش تعامل اداره‌کل زندان‌ها و جهاد دانشگاهی لرستان/ ۶۲ درصد زندانیان مشغول به کار هستند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052113145/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF