یک باند حرفه‌ای با کارکرد ویژه متلاشی شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031409503/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF