یک ریال هم به اعضای هیئت عالی مولدسازی داده نشده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062716719/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA