۱۴ توصیه “دادستان کل کشور” به دادستان جدید کرمانشاه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061911972/%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87