بازدید دادستان نظامی تهران از زندان فراجا

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050905711/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7