داده های جدید ABA می گوید امسال دانش آموزان JD کمتری وجود دارد و در برنامه های غیر JD افزایش یافته استمنبع: https://www.abajournal.com/news/article/data-from-aba-s،ws-fewer-jd-students-this-year-increases-in-non-jd-programs/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds