داوری چیست؟ – داوری و حل اختلاف


داوری نوعی حل و فصل اختلافات خصوصی است. این نهادی مستقل و فراملی است که رویه‌های آن مشمول محدودیت‌های قو،ن ملی نیست.

داوری به ،وان شکلی از حل و فصل اختلافات توسط یک شخص ثالث مستقل که تصمیم ا،ام آور صادر می کند، به دلیل افزایش و جه، شدن سرمایه گذاری و تجارت فرامرزی اهمیت و محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده است.

در حال حاضر، داوری، یکی از ابزارهای اصلی است حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی پیچیده در نتیجه روابط تجاری فزاینده بین شرکت ها، سرمایه گذاران و ،ت ها.

اتاق بازرگ، بین‌المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های تجاری در جهان است که داوری‌ها را مطابق با قو،ن خود انجام می‌دهد.

زیاد شرکت ها اتاق بازرگ، بین المللی را انتخاب می کنند داوری برای حل و فصل اختلافات زیرا قو،ن ساده، در دسترس و به روشی ساده استفاده می شوند.

مهم است که هنگام تصمیم گیری برای استناد به داوری، با شرکت های حقوقی تماس بگیرید، شرط های داوری را از قبل انتخاب کرده و مشخص کنید و در زمان اختلاف آمادگی نداشته باشید.

رویه داوری اتاق بازرگ، بین المللی (ICC).

ابتدا یکی از طرفین خود را ارائه می کند درخواست برای داوری به دبیرخانه در دفتری که در قو،ن داخلی مشخص شده است.

تاریخی که درخواست توسط دبیر دریافت می شود، تاریخ شروع داوری در نظر گرفته می شود.

درخواست باید حاوی اطلاعات دقیق در مورد ادعا باشد، به ،وان مثال، شرح حقایق، ادعا، توافقات موجود، از جمله توافقنامه داوری، پیشنهادات مربوط به محل داوری، قو،ن قابل اجرا و زبان داوری، و رسید پرداخت. از هزینه ثبت نام

طرف مقابل باید متعاقباً به درخواست،
ارسال پاسخ به دبیرخانه
در عرض 30 روزها دریافت درخواست، با نظرات آن در مورد اختلاف و رویه داوری.

دبیرخانه پاسخ و اسناد ضمیمه را برای سایر طرفین ارسال خواهد کرد.

مدعی باید پاسخی ارائه دهد به دمورر ظرف 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغ شده توسط دبیرخانه.

دیوان داوری صلاحیت تصمیم گیری در مورد هر موضوعی را در رابطه با وجود، اعتبار یا دامنه موافقتنامه داوری دارد.

بیان این نکته بسیار مهم است که دیوان داوری “حتی در صورت ادعای عدم وجود قرارداد، صلاحیت خود را متوقف نخواهد کرد. مشروط بر اینکه دیوان داوری اعتبار توافقنامه داوری را تایید کند.”

به این ،وان اشاره می شود
“صلاحیت – شایستگی” اصل در داوری که دادگاه حق دارد در مورد مسائل مربوط به صلاحیت خود تصمیم بگیرد.

هر نظام حقوقی فردی رویکردهای متفاوتی را نسبت به اصل Kompetenz-Kompetenz اتخاذ می‌کند و قو،ن داوری ملی خود با توجه به نسخه‌های اصل KK اتخاذ شده متفاوت است.

در طول داوری ممکن است یک طرف به دیگری اضافه شود، یا قبل از آن داور تعیین می شود یا با توافق همه طرفین.

اساسنامه دیوان داوری: اختلافات توسط یک داور یا هیئتی متشکل از سه داور تصمیم گیری می شود.

اگر طرفین در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند، دادگاه یک داور منفرد تعیین می کند، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که اختلاف مست،م تعیین سه داور است.

در مورد داور انحصاری، طرفین می توانند توافق کنند و یک نفر را تعیین کنند. در صورت عدم توافق، دادگاه آن شخص را انتخاب خواهد کرد.

در مورد هیئتی متشکل از سه داور، هم مدعی و هم خوانده یک داور تعیین خواهند کرد.

اگر آنها ترجیح خود را نشان ندهند، دادگاه انتخاب خواهد کرد.

داور سوم که به ،وان رئیس داور انجام وظیفه می کند، توسط دادگاه تعیین می شود، مگر اینکه رویه های دیگری توسط طرفین توافق شده باشد.

اگر طرفی نیاز به اقدامات موقت فوری داشته باشد که نمی تواند منتظر تشکیل یک دادگاه داوری باشد، ممکن است از دبیرخانه درخواست داور اضطراری کند.

در صورت موافقت، هرگونه تصمیم داور اضطراری منصوب، دستوری خواهد بود.

در مقابل، دادگاه داوری آینده را که ممکن است دستور را تغییر دهد، قطع یا لغو کند، متعهد نخواهد کرد.

انجام داوری

وقتی که دیوان داوری تشکیل شده است، منشی پرونده را به آن ارسال می کند. محل داوری توسط دادگاه تعیین می شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

این بدون تعدیل به این واقعیت است که دیوان می تواند پس از مشورت با طرفین و، مگر اینکه با طرف دوم موافقت شود، جلسات دادرسی را در هر مک، که من، بداند برگزار کند.

اگر طرفین قبلاً آن را ذکر نکرده باشند، دادگاه زبان داوری را تعیین می کند.

رای داوری / اتهامات

دیوان داوری باید رای نهایی خود را ظرف شش ماه صادر کند، دوره ای که از تاریخ آ،ین امضای دیوان داوری یا طرفین مأموریت مح،ه می شود.

این ممکن است توسط دادگاه پس از درخواست مستدل دیوان داوری یا به ابتکار خود در صورت ،وم تمدید شود.

تغییر اساسی در قو،ن اتاق بازرگ، بین المللی، مورخ 2017، منجر به تسریع زمان داوری با کاهش هزینه ها شده است.

این رویه به طور خودکار در مواردی که مبلغ مورد اختلاف از 2 میلیون دلار آمریکا تجاوز نمی کند، اعمال می شود، مگر اینکه طرفین توافق کنند که انصراف دهند.

فقط می‌تواند در مورد قراردادهای داوری منعقد شده پس از ۱ مارس ۲۰۱۷ اعمال شود.

ویژگی خاص قواعد رویه تسریع این است که دادگاه اتاق بازرگ، بین‌المللی می‌تواند یک داور انحصاری منصوب کند، حتی اگر توافقنامه داوری خلاف آن را مقرر کرده باشد.

بدیهی است که این تجاوز به آزادی طرفین قرارداد برای ترتیب دادن داوری با مسائل زمان و هزینه قابل توجیه است.

منبع: “قو،ن داوری و میانجیگری ICC 2017.” قابل دانلود در

مزایای داوری

توسل به داوری نسبت به سایر اشکال حل اختلاف دارای مزایای متعددی است:

  • در نتیجه کنوانسیون 1958 نیویورک، احکام داوری آسانتر از احکام قضایی قابل اجرا هستند. این یک معاهده چند جانبه برای ترویج به رسمیت شناختن است آرای داوری در بیش از 145 کشور امضاکننده صادر شده است. دادگاه های ،ت های متعاهد را م،م به اجرای قراردادهای خصوصی برای داوری و به رسمیت شناختن و اجرای احکام در داوری صادر شده در سایر کشورهای متعاهد می کند.

  • انجمن خنثی اگر طرفین اختلاف از ملیت های متفاوتی باشند، ممکن است یکی از طرفین به دلیل ترس از جانبداری یا موارد دیگر ترجیح دهد به صلاحیت دادگاه های داخلی طرف دیگر تسلیم نشود. داوری بین المللی می تواند یک تریبون بی طرف برای حل اختلاف فراهم کند. داوری شامل قو،ن بین المللی است که توسط یک دادگاه چند ملیتی در مک، مورد توافق طرفین اجرا می شود.

  • انعطاف پذیری رویه، سرعت و غیر رسمی بودن. قواعد داوری نسبت به ا،ر قو،ن داخلی آیین دادرسی مدنی ساده، انعطاف پذیر و بسیار کمتر پیچیده است.

این باعث می شود آنها برای احزاب از حوزه های قضایی مختلف من، تر باشند. طرف‌ها استقلال بیشتری دارند و می‌توانند به شکل‌دهی فرآیند حل اختلاف خود کمک کنند، برای مثال، با انتخاب قانون حاکم، محل داوری، بسیاری از جنبه‌های رویه داوری، و البته، داور، که احساس می‌کنند می‌توانند ی،ان سازی عادلانه را تضمین کنند. مورد آنها

در نتیجه، داوری سریعتر از توسل به دادگاه های داخلی است.

سرعت همچنین با محدود ، توانایی یک طرف برای به چالش کشیدن حکم داوری صادر شده توسط دادگاه های داخلی یک کشور تضمین می شود.

  • داوران با تجربه کافی طرفین ممکن است داور، با مهارت یا تجربه من، انتخاب کنند.

اگرچه برخی از حوزه‌های قضایی دارای دادگاه‌های تخصصی عالی هستند (به ،وان مثال، بخش بازرگ، دادگاه عالی نیویورک و دادگاه فناوری و ساختمان ،یسی)، در برخی دیگر، طرفین در معرض خطر تصمیم‌گیری اختلافشان توسط قاضی با تجربه کم یا بدون تجربه هستند.

  • سادگی رویه و انعطاف پذیری. قواعد داوری به طور کلی بسیار ساده تر و انعطاف پذیرتر از قو،ن دادگاه هستند. در نتیجه، درک آنها برای افراد ملیت های مختلف نسبتاً آسان است.

رویه دادرسی راحت‌تر روی موضوعات اساسی متمرکز می‌شود و طرفین می‌توانند فرآیند حل اختلاف را بر اساس روابط خود تنظیم کنند.

هزینه های داوری

تعیین اینکه آیا داوری ارزانتر از دعوی قضایی است آسان نیست. برخی از عوامل ممکن برای آزمایش این عبارتند از:

  • پیچیدگی اختلاف، نوع خود اختلاف و مدت احتمالی رسیدگی؛

  • میزان پرداختی طرفین به کمیسیون داوران، به هر یک از مدیران، یا برای انتخاب محل جلسات دادرسی؛

  • عدم وجود هزینه های مالیاتی و آزادی طرفین در توافق با فرآیندی متن، با اختلاف خود.

رازداری و حریم خصوصی

محرمانه بودن به عدم افشای اطلاعات خاص در عموم اشاره دارد، در حالی که حریم خصوصی به این واقعیت اشاره دارد که اشخاص ثالث مجاز به شرکت در کنفرانس ها و جلسات داوری نیستند.

هیچ یکنواختی در کاربرد این اصول در بین کشورها و مؤسسات داوری بین‌المللی وجود ندارد، اما طرفین آزادند تا در مورد میزان اعمال این اصول تصمیم بگیرند و شرط داوری خود را برای اطمینان از حفظ منافع خود طراحی کنند.

معایب داوری

داوری برای هر اختلافی من، نیست. قبل از متوسل شدن به آن، باید در نظر داشت که آیا می تواند راه حل من،ی برای موقعیت فرد باشد یا خیر.

باید در نظر داشت که این یک سیستم پیشینه ساز نیست. در واقع، به دلیل محرمانه بودن، آرای داوری منتشر نمی شود.

تصمیمات داوران، از منظر تخصصی، ممکن است از نظر فکری کمتر از نظر یک قاضی تخصصی مشابه در یک سیستم دادگاه توسعه یافته، مانند بریت،ا، باشد.

بسته به چشم‌اندازی که شخص به آن نگاه می‌کند، یک جنبه منفی ممکن است دشواری تجدیدنظرخواهی علیه یک دیوان داوری (به غیر از دادگاه مشابه در دیوان عالی) باشد.

البته، اگر از منظر زمان‌بندی به آن نگاه کنید، در عوض می‌تواند یک امتیاز بزرگ باشد.

در واقع، استفاده تدریجی از داوری وجود دارد که نشان می دهد در دنیای جه، شده که زمان، هزینه و کارایی برای حل و فصل اختلافات تجاری ضروری است، ابزار مفیدی است.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1260192