در واقع زمانی که “پاپ” می کنید، نمی توانید متوقف شوید – همچنین ببینیدهنوز بهتر از آنچه ترامپ در مدار یازدهم ثبت کرد: وکیل به جرم پرتاب ، قوطی پرینگل با مدفوع خودش اعتراف کرد.

درود بر پیروز: دانشکده حقوق میشیگان با رقیب فوتبالی خود سرگرمی دارد.

پ، از واگن: هر مدرسه ای از رتبه بندی USNWR فاصله نمی گیرد.

ذکر رودی جولی، به ،وان یک مدل به ندرت ایده آل است: رودی موفق می شود به ترامپ مشاوره حقوقی بدی بدهد بدون اینکه در این پرونده دخالت داشته باشد.

یک جابجایی عالی؟: ا،اج هرگز خوب نیست، اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم وکلا می توانند خانه های جدیدی پیدا کنند.

این پست در واقع وقتی پاپ می زنید، نمی تو،د متوقف شوید — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/11/its-actually-once-you-pop-you-cant-stop-see-also/